Závěry konference 2021

Závěry 28. silniční konference 2021

Silniční konference pořádaná Českou silniční společností pod záštitou předsedy vlády České republiky Ing. Andreje Babiše, místopředsedy vlády, ministra dopravy a ministra průmyslu a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA, hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Josefa Suchánka a primátora Statutárního města Olomouce Mgr. Miroslava Žbánka ve dnech 8. – 9. 9. 2021 v NH Collection Olomouc Congress hotelu (konference) v přilehlém OMEGA centru sportu a zdraví (výstava) v Olomouci

  I.          konstatuje, že:

1)     i přes nepříznivý vývoj ekonomiky z důvodu koronavirové epidemie došlo k navýšení upraveného rozpočtu SFDI na rok 2021 oproti roku 2020 o více než 12,3 mld. Kč na celkovou částku 134,9 mld. Kč, z toho je 61, 5 mld. Kč pro ŘSD ČR a 8,6 mld. Kč pro kraje; tato skutečnost se pozitivně projevuje v růstu investiční výstavby dopravní infrastruktury a v celém silničním hospodářství. Byla zahájena celá řada významných staveb a dochází i k posílení finančních prostředků nejen na zlepšení stavu stávajících dálnic a silnic, ale i silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů;

2)     poměrně příznivá je i skutečnost pro rok 2022, pro který je navrhovaný rozpočet ve výši 130,6 mld. Kč, z toho je 60,1 mld. Kč pro ŘSD ČR a 5,6 mld. Kč pro kraje; umožňuje plynulou realizaci staveb zahájených v letech 2020-21 a zahajování dalších potřebných staveb.

3)     i když se v  potřebném rozsahu nepodařilo v období 2011 – 2020 naplňovat Národní strategii bezpečnosti silničního provozu a některé postupy Evropské direktivy o řízení bezpečnosti silničního provozu, došlo v tomto období oproti období 2001 – 2010 ke snížení počtu usmrcených při dopravních nehodách na silniční síti o 45,8 % a o 41,6 % těžce zraněných.

   II.          doporučuje:

1)     učinit všechny potřebné kroky pro využití finančních prostředků SFDI v letošním roce a pro jejich případné navýšení v roce 2022 s ohledem na připravovaný program výstavby ŘSD ČR a s ohledem na značně rostoucí ceny stavebních materiálů;

2)     při přípravě staveb dálnic a silnic (vydávání stanovisek a rozhodnutí, zajišťování výkupů pozemků apod.) vytvářet soustavný tlak na dodržování termínů stanovených správním řádem, případně usilovat o jejich zkrácení a postupně zrychlovat dobu pro přípravu staveb, která je ve srovnání s jinými státy neúměrně dlouhá; k tomu by mělo významně přispět využívání novely Zákona č. 416/2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a novely Stavebního zákona č. 283/2021 a Změnového zákona č. 284/2021, které budou nabývat účinnost postupně až do plné účinnosti od 1. července 2023;

3)     věnovat zcela mimořádnou pozornost urychlení přípravy staveb, jejichž příprava dlouhodobě vázne; jako příklad je možné uvést stavbu Pražského okruhu 0511 dálnice D1 – Běchovice, kterou je možné považovat za nejvýznamnější připravovanou dálniční stavbu v republice;

4)     vytvářet předpoklady pro výstavbu obchvatů měst a obcí na silnicích I. třídy a pro poskytování příspěvku krajům na opravy silnic II. a III. třídy včetně mostů v nadcházejících letech;

5)     zlepšovat podmínky pro zajištění potřebné funkce rezortního systému jakosti jako rozhodujícího nástroje pro trvalé zvyšování kvality všech prací při výstavbě, opravách a údržbě silniční sítě; u staveb mostů zohlednit nejen investiční náklady na výstavbu, ale i budoucí náklady na údržbu a opravy mostů po celou dobu jejich životnosti; projekty nových mostů musí obsahovat i projekty jejich údržby;

6)     zvýšit kvalitu a frekvenci péče o všechny mosty na pozemních komunikacích, zejména o mosty ve stavu stupně V – VII a zásadně zvýšit preventivní péči – údržbu na všech těchto mostech; důsledně zajišťovat kontrolu realizace opatření vyplývajících ze závěrů hlavních prohlídek mostů;

7)     všem odpovědným orgánům a institucím naplňovat stanovené cíle Strategie BESIP 2021 – 2030, schválené usnesením vlády ČR č. 8 dne 4. 1. 2021, jejímž hlavním cílem je snížení počtu mrtvých a těžce zraněných při dopravních nehodách do roku 2030 na polovinu oproti průměru let 2017 – 2019 a Akční plán na období 2021 – 2022, který obsahuje 45 konkrétních opatření; vypracovávat „Plány udržitelné městské mobility“, které skloubí rozvoj dopravní infrastruktury s potřebami udržitelné mobility a bezpečnosti silničního provozu;

8)     všem odpovědným orgánům a institucím naplňovat stanovené cíle Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021 – 2030, schválené usnesením vlády ČR dne 11. 1. 2021, jejímž hlavním cílem je metodická podpora plánování udržitelné městské a aktivní mobility v souladu s návrhy a požadavky na řešení městské mobility ze strany Evropské komise;

9)     Ředitelství silnic a dálnic ČR věnovat zvýšenou pozornost problematice úsekového měření rychlosti vozidel s ohledem na jeho značný přínos pro snížení dopravních nehod a jejich následků a trvale propagovat započatou akci k dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly;

10) Ministerstvu školství, vysokým školám technického zaměření a středním školám provádět kvalitní prezentaci a propagaci stavebních oborů s důrazem na obory dopravního stavitelství a zvýšit tím zájem o jejich studium a zabránit dalšímu nežádoucímu poklesu počtu studentů v technických oborech.

 III.          ukládá:

1)     Předsednictvu České silniční společnosti v úzké spolupráci s Ministerstvem dopravy a dalšími institucemi zajišťovat v potřebném rozsahu přípravu a propagaci XXVII. světového silničního kongresu, který se uskuteční v říjnu 2023 v Praze.

2)     Předsednictvu České silniční společnosti předat tyto závěry předsedovi vlády, místopředsedovi vlády a ministru dopravy a průmyslu a obchodu, všem hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy a v plném znění je otisknout v časopise Silniční obzor a zveřejnit na webových stránkách České silniční společnosti.

Olomouc 9. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

Závěry konference ke stažení v pdf.